คอร์สเรียน

คอร์สภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบ EPS

  • กรุงเทพฯ

คอร์สภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบ EPS (สอนสด)

คอร์สภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบ EPS (ออนไลน์)

คอร์สภาษาเกาหลีพื้นฐาน (ออนไลน์)

  • อุดรธานี

คอร์สอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีก่อนการเดินทางไปทำงานประเทศเกาหลี

(คอร์สเตรียมบิน)

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาทั้ง 3 แห่ง คือ กรุงเทพ อุดรธานี และลำปาง ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System – EPS)

ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น
  • ภาษาเกาหลี 38 ชั่วโมง
  • วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 4 ชั่วโมง
  • ความปลอดภัยในการทำงาน 1 ชั่วโมง
  • กฎหมายแรงงานและการร้องทุกข์ 2 ชั่วโมง