ไปทำงานเกาหลีกับแม้นศรี pp


ประเภทงานต่างๆ

อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)
งานอุตสาหกรรมการผลิตแบ่งย่อยออกเป็นประเภทงานต่างๆ มากมาย
อาทิเช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ สิ่งพิมพ์ กระดาษ เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่ม
อาหาร ยางและพลาสติก ผลิตภัณฑ์โลหะ อุปกรณ์ไฟฟ้า ยานยนต์
เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น


เกษตรกรรมและปศุสัตว์ (Agriculture & Livestock)
งานเกษตรกรรมและปศุสัตว์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. เพาะปลูก (Growing of crops) ทำงานเกี่ยวกับการเพาะปลูก บำรุง ดูแล เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เช่น ดอกไม้ ผลไม้ ผักสลัด เห็ด เป็นต้น
2. เลี้ยงสัตว์ (Farming of animals) จะทำงานในฟาร์มเป็ด ไก่ สุกร วัว
ทำหน้าที่ดูแลสัตว์ ให้อาหาร ทำความสะอาด เก็บไข่ รีดน้ำนม เป็นต้น


ก่อสร้าง (Construction)
งานก่อสร้างในเกาหลีส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างอาคาร
สะพาน ถนน อุโมงค์ รถไฟใต้ดิน และงานก่อสร้างอื่นๆ
ซึ่งมักเป็นสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่และใช้คนทำงานจำนวนมาก งานก่อสร้างส่วนใหญ่มีค่าตอบแทนสูงและมีโอทีค่อนข้างมาก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับแรงงานไทยค่ะ


ที่พัก
  โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา 
เลขที่ 52 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02 9380265, 086 7826605   Email: maensribkk@gmail.com